На 15. изборно собрание на друштвото, кое се одржа на 1.6.2024 година беа избрани новите органи на друштвото.

Управен одбор:

 • Драгана Богатинова, претседателка
 • Миладин Младенов, потпретседател
 • Бранислав Тасков, секретар
 • Катарина Боболинска, благајничарка
 • Илија Димитриевски 
 • Сандра Газинковски
 • Методи Златков
 • Ивица Боболински
 • Тодорка Димитриева
 • Виолета Милковска-Илиевска
 • Фросина Богдановска
 • Деспина Симионова
 • Златко Анастасовски

Надзорен одбор:

 • Дојчин Николовски
 • Раде Вангелов
 • Александар Стојчовски

Суд на честа:

 • Драги Наумов
 • Константин Флорин Лунгу
 • Стојче Соколовски

Заменици (суд на честа):

 • Милан Соколов
 • Пане Кржовски
 • Красимирка Соколова